Den Danske Brigade Danforce

Mindefonden Den Danske Brigade Danforce

22 Lotter og Brigadesoldater gav deres liv i Brigaden i Sverige og Danmark

MINDETAVLE over 22 lotter og Brigadesoldater der gav deres liv under tjenesten i Sverige og Danmark.
 
BRIGADENS FLYVERSTYRKER.
Flyverløjtnant JØRGEN LAURITZEN
Død under øvelse 12.september 1944

PIONERKOMMANDOET.MG.2091
JENS OVE MOGENS POULSEN
Dræbt ved ulykke i Oxbøl 1.juli 1945

!. Bataljon.Undrkorporal.
VICTOR EMANUEL HENRIKSEN:
Død Husumgadesskole den 6. maj 1945

2.Bataljon Mg.2140
ERLING PEDER ANDREASEN
Skudt i København 8.maj 1945

2. Bataljon Mg. 2357
PREBEN FRANDSEN
Død den 6. juni 1945

3. Bataljon. Mg.117
BRANDI GRØNKJÆR
Druknet i Kinnen 23.august 1944

3.Batallion Underkvartermester
KNUD B. ALSTED
Druknet i Kinnen 12. juli 1944

3.Bataljon Ukop.
KARL TERKELSEN
Død den 19. maj 1945

3.Bataljon Mg.3087
IB HENNING HANSEN
Død den 13.juni 1945

3.Bataljon Mg.3357
JOHN HENRY MADSEN
Død den 11. juni 1945.

3. Bataljon.Seklt.
KELD ALEX MOHR NIELSEN
Død den 27. juni 1945

3.Bataljon Mg.3459
HELMUTH FREDERIK BACH
Død den 21. juni 1945.

3 Bataljon Mg.3058
ERIK SØNDERGÅRD HUDA
Død den 30. august 1945

4. Bataljon Mg. Mg.308
HIRSCH LEIB SNEIDER
Træfningen den 6. maj Jagtvejen.

4.Bataljon.Mg.236
FREDD HELGE MØNSTED
Død den 12. Maj efter træfningen
Jagtvejen 6.maj 45

4.Bataljon Mg.4088
ARNE OLESEN
Død den 8. maj efter træfningen
Jagtvejen 6. maj 45.

4.Bataljon Mg.4112
THOMAS ARNE THOMSEN
Død den 22.maj 45.

4.Bataljon Mg.4012
KARL ERIK ESKILDSEN
DØD den 6. juni 45

120 mm Moterkompagni.Kornet
GUSTAV LUMBYE
Død den 8. Juni 45

Ordenspoliti
POUL CHR ANDERSEN
Død den 8. juni 45.

Brigadelotte
KAREN FREDERICIA
Død den 10. maj 45

Brigadelotte
GERDA JULIEN MARIE BALLEN
Død den 6. juli 45.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Statut for Mindefonden som den blev vedtaget på Repræsentatskabsmødet marts 2001.
 FUNDATDS for
Mindefond Den Danske Brigade DANFORCE.
§1.
Fonden er oprettet den 11. november 1983 på 40 årsdagen for Den Danske Brigades oprettelse i Sverige under 2. verdenskrig.Dens Stiftere var Brigadeforeningens Landsledelse nævnt i alfabetisk orden:Erik Frost,Allan Gornitzka, Ib E. Jersing Kurt Johansen og Erik Sinding.
 §2..
Fondens navn er "Mindefonden for Den Danske Brigadeforening DANFORCE.Fondens hjemsted er København.
 §3.
Fondens opgave er:
-at bevare Brigadens historie for eftertiden
-at bevare mindet om Brigadesoldater-og Lotter, som satte livet til i Brigadens tjeneste.
 -at værne om Mindestenen på Jagtvejen
§4
Brigadens historie bevares ved at udarbejde og trykning af pjeser efter behov og økonomisk formåen samt at støtte driften og udbygningen af Brigadesamlingen i Hjemmeværnsmuseet i Frøslev.
 §5.
Området ved Mindestenen skal stedse holdes ryddeligt, og der skal årligt den 6. maj nedlægges en krans ved Mindestenen for de Brigaderer fra 4. Bataljon, der faldt under træfningen på Jagtvejen den 6. maj 1945.
 §6.
Mindefonden ejer Brigadeforeningens effekterBrigadesamlingen, herunder det i Frøslev udstillede.Effekter og dokumenter, som tilhørerer Brigadeforeningen, overdrages til fonden og indgaar i dennes aktiver.
 Fondens kapital er ved stiftelsen 1983 kr.5000,00
Fondens kapital kan forøges ved tilskud,renter, gaver,og/eller arv. skænket til de under §§3,4 og 5 nævnte opgaver, og kan forøges ved indtægter fra aktiviteter, herunder salg af puplikationer, financieret helt eller delvis af fonden.
 §7.
Ved anvendelse af fondens midler skal fondsbestyrelsen stedse bevare en minimumskapital på 15.000.00 kan der umiddelbart disponeres over det aarlige afkast.Kapitalen anbringes saa sikkert og fordelagtigt, som det efter fondsbestyrelsens og kassererens skøn er muligt.Fondens aktiver skal lyde på fondens navn, og den urørlige grundkapital skal prohibitiv-påtegnes i banken.
 Prohibitiv= låst af Banken som ej hæves.
§8.
Hjemmeværnskommandoen(Fondsmyndigheden) udpeger en formand for fondsbestyrelsen, somherunder berstår af 5 personer, hvoraf et medlem udpeges af Hjemmeværnsmuseet.Bestyrelsensom bortset fra formanden er selvsupplerende,konstituerer sig med en næstformand, sekretær ogkasserer.Det bør længst muligt tilstræbes, at det/de nye medlemmer har en fortid i Den Danske Brigade. Bestyrelsen afholder-med 14 dages varsel-mindst et årligt møde.Den er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.Beslutninger træffes med almindeligt flerstemmighed.Formandens stemme er udslagsgivende.Bestyrelsen modtagwer intet honorar for bestyrelsesarbejdet.Dog kan medlemmer få refunderet omkostninger og udlæg ved udførelsen af hvervet.
 Bestyrelsen består pr. 01.sept.2001 af: XX Major Preben Lauritzen som formand
fra Brigaden P.A.P Jacobsen Næstformand er vakant,2 generation efterkommer af Brigader , Mette Rubin.

Der er således 2 vakante bestyrelsesmedlemmer januar 2015 og en revisor.

Der skal ifølge vedtægterne være en kasserer, ifølge det sidste kendte referat er der ikke opgivet et medlem som kasserer.

 
XX udpeges af Hjemmeværnsmuseet.
§9.
Kassereren forelægger Fondsbestyrelsen regnskabet for
Mindefonden,ved afslutningen af regnskabsåret som er kalenderåret. Før forelæggelsen skal regnskabet revideres af de af Fondsbestyrelsen udpegede revisorer.
 §10
Fonden tegnes ovefor trediemand af enten formanden eller næstformanden sammen med kassereren.Bestyrelsen kan give prokura.
 §11.
Ændringer i fundtsen eller beslutning om opløsning skal vedtages af fondsbestyrelsen og godkendes af fondsmyndigheden.Vedtages det at opløse Mindefonden,skal fondsbestyrelsen sikre sig, at fondens midler femover anvendes i overensstemmelse med formålet i §3.
 §12.
Denne fundats vedtaget på repræsentatskabsmødet 6. marts 2001 og sættes i kraft efter Repæsentantskabet nærmere bestemmelse.
 Notits: Ovennævnte statutter er godkendt af Civilretsdirektoratet ved dets skrivelse j.nr. 2001-410-13162 af okt. 2001.

 

Emne Den Danske Brigades Mindefond.

Ved et møde i Frøslevlejren barak H2 dato 28 februar med Formanden for Mindefonden Major Preben Lauritzen, der har adresse Lejervejen 101,Barak H2 Frøslevlejren 6330 Padborg

Ved mit seneste møde i Brigadesamlingen var Mjor Preben Lauritzen til stede.Han forlod Brigadesamlingen uden at hilse mig.Jeg anser derfor  at Mindefonden ikke har interesse i at gøre plads i bestyrelsen til Redaktøren.Jeg har derfor truffet beslutning om at Hjemmesiden bevarer jeg kontrollen over ved at bibeholde domænet således at jeg er sikker på at siden vil eksistere i årene fremover.Det betyder så at Mindefonden, Brigadesamlingen er een enhed og jeg står udenfor som den Brigsadesoldsat der ved ¨mest om Brigaden  ved oprettelsen og redigeringen af hjemmesiden,34 år som kontaktmand for 1.kp af1.bat og 10 år som landssekretær i bestyrelsen for Landledelsen

Redaktionen sluttet01.01.2016.