Den Danske Brigade Danforce

De Norske Polititropper

Kontakt til Norske Polititroppers organisation.

Sekretær Thor Hofsbro
Skiakergatan 31
2750 Gran. No
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Efter Landsforeningens nedlæggelse varetages kommunikationen mellem vore 2 veteraner/ våbenfæller af:

Kontaktmand: Børge Albøg Olsen
Kongensgade 18 st.
4100 Ringsted. dk.
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

der også fortsat redigere Landsforeningen hjemmeside "danforce.dk"

Referat.

Den 12 juni 2008. deltog Oberst Ebbe Huth Smith, som repræsentant for Den Danske Brigadeforening, og Mg. 1159 1.Kp.af 1.Bat. den Danske Brigadeforening som Ambassadør for Hjemmeværnsmuseet og Brigadesamlingen(Museet) i Frøslev efter indbydelse af Mälsækers Fremtid i et Norsk/Svensk sammentræde i Furudal Sverige, i anledning af Norske Polititroppers Museums 5 års jubilæum der afholdtes i samarbejde med Norsk Ambassade, Stockholm repræsenteret af Marineattache Gunner Herloë.
Vi ankom til Furudal midt på dagen og blev budt velkommen af formand for Mälsækkers Fremtid Lennarth Öhnell.
Mødet indledtes med Flaghejsning, Norsk Nationalmelodi ,salut af en gruppe Svenske Hjemmeværnmænd, .
 Derefter gav Lennarth Öhnell ordet til Militærattache Gunner Heloë, der bød alle velkommen og sagde at det var 5 gang han deltig i denne ceremoni.
 
Derefter talte journalist Hans Lindgreen tidligere redaktør under 2. verdenskrig af Göteborg Handels og Sjöfartstidende om emnet hvorledes får man bragt de relevante nyheder ud når det er forbudt at nævne fremmede magter i nyhederne.
 Vi husker jo at bladet bragte mange gode orienterende nyheder trods forbudet, han gav også en orientering om omgåelsen af det nævnte forbud.
 Derefter fik Ebbe Huth Smith ordet og takkede for at måtte tale ved dette fælles Norsk/Svenske arrangement. Han stillede det spørgsmål omhvorledes Tyskerne ville bete sig ved afslutningen af krigen, om vi ville få vore ønsker om at blive herre i eget hus på egne betingelser.Han nævnte at i disse dage for 63 år siden og nogle dage da de Norske Polititropper
 var under optræning lagdes kimen til oprettelsen af den 5000 mand store Danske Brigade. Admiral I.B.Rodholm havde givet ham i uppdrag at overlæmne Den Danske Brigades Regimentplakette til Museét i erkendelse af den indsats de Norske Polititropper havde ydet og som en opfølgning af vore kontakter i 50 årene 1993 og 1996. Han overlod derefter Regimentsskjoldet til lederen af Museét Lennarth Öhnell.
 Huth Smith fremførte at snart måtte andre tage upgaven op for os, og derfor er vi glade for de levende Museér der findes og vil gerne knytte kontak imellem disse.
 Jeg ber derfor om at måtte givet ordet til min ledsager, mangeårige Landssekretær i Den Danske Brigadeforening Børge Albøg Olsen.
 Børge Albøg Olsen udtalte at han nu ville hellige sig tiden efter os, ved at slutte op om vore Museér skabe varige minder om Brigadens historiske værdi, gennem Museét for på denne måde at få de unge generationer til at forstå de vilkår vi måtte leve under i de 5 onde år.Han omtalte oprettelsen af Frøslev lejren der oprettedes i forståelse med de tyske myndigheder, med det formål at undgå danske statsborgere arresteret af de tyske sikkerhedsmyndigheder, overførtes til tyske KZ lejre.
 Ogå dette løfte svigtede tyskerne idet man overførte ca.1500 personer til tyske KZ lejre heraf fortrinsvis Polibetjente og Græsegendarmer. mange af disse omkom dernede.
 Frøslevlejren er nu fredet minde for disse ofre.
I Frøslevlejren findes flere Museér, og en stor Eftetrskole
med eksamen efter 8 skoleår. Blandt disse Museér er Hjemmeværnets historiske samling.Integreret heri er vor Brigadesamling, vi har egne lokaler og egen bestyrelse. Blandt
 de mange fordele denne ordning indebærer er blandt andet, at Hjemmeværnmuseet der er åbent marts/december Kl.09 til kl.17
 stiller kustode til rådighed for Brigadesamlingen.Brigadesamlingen. På disse Museérs vegne vil jeg gerne overrække en DVD der omhandler Brigadens træning i Sverige, hjemkomsten den 5. maj og de opgaver Brigaden løste indtil sin hjemsendelse 15. juli 1945.
 Denne overleverer jeg til jeres Museums formand Lennath Öhnell.
Som en helt personlig gave har jeg ladet fremstille et A4 foto af hovedelementerne i vor Brigadesamling.Som I kan se er vi vel armeret såvel til lands som i luften.
 
Ved den efterfølgende banket i disse historiske lokaler, var der 100 deltagere og ved den lejlighed takke Ebbe Huth Smith for
 vor velkomst og fordi vi måtte være en del af jeres fælles Norsk Svensk arrangement.
 Herunder redegjorde jeg for hvor på landkortet Frøslevlejren var placeret og anførte at da Stena sejler Oslo/Frederikshavn ville det være overkommeligt at arrangere et samværd i Frøslev
 sommeren 2009.
Dette samværd slutter Brigadesamlingsudvalget op om, ved formanden Børge Schøt Nielsen.
 
Refereret af Børge A.Olsen.


Arrangement i august i .
Thor Hofsbro er p.t igang med at arrangere et besøg i Öreryd en by ca 60 km. syd for Jønkøbing, for der at overvære en Musical opsat af de lokale beboere, om emnet kultur/kulturforskelle og lidt om de menneskelige relationer mellem kønnene i 1940-45.  Grundlaget herfor at De Norske Polititropper uddannede deres 4. Bataljon i Öreryd, ligesom de forlægninger der ikke havde egne skydebaner, også benyttede disse i Öreryd. Mange Nordmænd har været der i krigsårene.  Musicalen afvikles 15. august.Jeg har fået indbydelse til at deltage desværre er jeg i Mariager i de dage og har måttet takke nej. 

Rereret på grundlag af oplysninger fra Thor Hofsbro.

Børge Albøg Olsen.

Netop hjemkommen fra et Veteranstævne i Veteranmuseet
14. 15. 16. juni 2011 i
Furudal/ Mora Kommune, der ledes af Lennart Öhlin.
FORMÅLET MED MIN DELTAGELSE VAR AT OVERÆKKE TIL MUSEET EN DANSK BRIGADEFANE DER I 65 ÅR HAR VÆRET KØBENHAVNSFORENINGENS STANDART,HAR MEDVIRKET I ALLE
 BETYDENDE BEGIVENHEDER SÆNKET UTALLIGE GANGE FOR GODE BRIGADEKAMMERATER DER IKKE ER MERE.VORT ØNSKE
 VAR AT VI VILLE MARKERE VOR SAMHØRIGHED MED VORE NORSKE VÅBENFÆLLER og PLACERE FANEN ET VÆRDIGT STED.VED EN HØJTIDELIGHED PÅ FLAGETS DAG DEN 15 JUNI OVERAKTE JEG FANEN MED ET FOREDRAG OM DANFORCES HISTORIE, SAMT EN BESKRIVELSE OM DETTE KORSBANNER VI ERHVERVEDE FOR 750 ÅR SIDEN VED ET KORSTOG SOM VALDEMAR SEJR FORETOG TIL ESTLAND FOR AT KRISTNE ESTERNE VED HJÆLP AF SVÆRDET.
 
Jeg siger tak til hver enkelt der modtog mig som en god gammel ven,og takkede mig fordi vi gav dem Kong Haakon til konge.
 Børge Albøg Olsen

Der vil være flere detaljer i mit referat i rubrikken "Nyhedsdækning til Orientering".

Billeder

 

Formanden byder velkommen.

 

Lennath Öhnell hører på. 4

 

Jean-Pierre Schnelleken taler 3

 

 Dejlig sammenkomst 6

 

Et flot udsnit af vore Norske venner 8 

 

 

Ledelsen med G. Heloë,Lennart,Thor, Jean-Pierre 7

 

 

Flag og Standarder i Furudal  juni 2008

JEG lader dette referat stå som et minde om de år efter vor Landsforenings nedlæggelse

være et historisk minde om et godt gensidigt kammeratskab.

Nytårsdag 2015.

Referatet heraf afsluttes 01.01.2016