Den Danske Brigade Danforce

Dansk soldat i Sverige 1943-45 - som jeg oplevede det

Beskrivelse af en dansk soldats oplevelser i Danforce 1943-45

Når jeg på eget initiativ på vor hjemmeside opretter og beskriver Brigadens gradvise opbygning af forlægninger efterhånden som der meldte sig flere frivillige til såvel militær uddannelse som til tilknyttede servicefunktioner, er det udfra et ønske om,at denne epoke i dansk militærhistorie skal blive kendt af en større almenhed.Her kan man blive orienteret om den indsats 5000 unge og middelaldrene ofrede en periode i deres liv, for at gøre en indsats for deres fædreland.Når netop min bataljon fylder mest i en menigs beretning, er åsagen den at jeg selv var et gennemsnit af de dengang 20 årige unge,der gennemgik uddannelsen som soldat i Brigaden, og derfor kan give udtryk for gennemnit Brigadesoldatens, følelser, kammeratskabet, og forholdet til vore foresatte.

Ved bearbejdningen af de kilder jeg har haft har det slået mig at organisationen, og den fysiske udførelse, af opbygningen af en velfungerende Brigade, har kunnet gennemføres af vor Stab, såvel Hærkommando som Marinekommando, på de 18 måneder der var til rådighed.De daværende danske politikere er stor tak skyldig til vor ledelse, der på få døgn kunne overføre en veldisiplineret og veluddannet Brigade til erstatning for det tomrum der ville have været foruden.

Forsiden til Bogen "Dansk Soldat i Sverige 1943-45 "
Bogen er udgivet af den Danske Brigadeforening (DANFORCE )
1989.Samlet og redigeret af sgt. Erik Frost, Pionerkommandoet.

 Erik Frost - forfatter til Dansk soldat i Sverige

 

Forsiden Dansk Soldat i Sverige

 

Udgivet med støtte fra:
Tuborgfondet,Ebbe Munchs Mindefond, Østassiatisk Kompagnis almnnyttige Fond og Den Danske Brigades Mindefond.
 ISBN Nr.:87-88214-230
Kan rekvireres fra Brigadesamlingen, Frøslev Lejren.
Bogforsiden er valgt som indledning til en Brigadesoldats
errindringer som rekrut og menig i DANFORCE.


 I det efterfølgende vil der i tekst og med billeder blive givet en orientering om Den Danske Brigades opstilling og udvikling fra dens start i Sofielund i efteråret 1943.Navnlig vil der her blive fortalt, af en menig soldats errindringer, om den daglige tilværelse, under rekrudtuddannelsen. De første rekrutter mødte op i Sätra-Brunn marts 1944,og til hjemsendelsen fra deres tjenestesteder i Danmark juli og oktober 1945 gik der således godt 1 ½ år.

 Brigadens forlægninger i Sverige 1945

Disse vilkår hvorunder danske statsborgere var blevet fælles om en opgave, som ingen anede hvordan afslutningen ville blive har naturligvis præget os alle.Jeg tør påstå at alle ville have gået til opgaven uanset hvorledes den så ud, og hellere havde vadet i land på stranden syd for Helsingør, end den paradelandsætning som vi slet ikke kunne identificere os med. Vi var skuffede, men den krævende uddannelse har vi til fælles, og den samler os i vor Veteranforening i dag 59 år efter de første rekrutter mødte op. Vi kan mønstre 10 % af Brigadens oprindelige styrke.Det er ikke meningen her at give et detaljeret billede af denne i dansk militærhistories helt specielle epoke.Andre har gjort det, ved at henvise til mine kilder kan de der søger en sådan dybere indsigt søge den i anførte ISBN publikationer. En udtalelse er dækkende for tiden "at danske statsborgere måtte flygte til Sverige, for at forberede sig til med våben i hånd at gøre en indsats for at befri deres land

Redigeringen afsluttet 0.01.2016