Den Danske Brigade Danforce

Sanitets og Feltkøkkenlotter i Brigaden

I Danforce var der oprettet et velorganiseret Lottekorps. Lottekorpset var opdelt i Sanitets- og Køkkenlotter. Til Sanitetslotterne var tilknyttet danske læger,og lægestuderende, med et ufuldendt studium, som gav dem ret til at udnævnes til underlæger,sædvanligvis med rang af Kornetter og eller Sekondløjtnanter.

Læge, Mogens Trier,der blev embedslæge i ODENSE.

 

Sanitetslotter og lægekorpset. Min kilde til dette referat er:Sanitetskompagniets beretning som den foreligger i jubilæumsåret 1995 og beskrevet af underlæge nr.840 V.Samson.Jeg citerer:" I maj 1944 bestod lottekorpset personel af 21 sygeplejersker,43 sanitetslotter,14 kontorlotter, 104 feltkøkkenlotter ialt 182 personer.Der var underafdelinger af Lottekorpset i Göteborg, Malmø og Helsingborg.  

 

  

Underlæge,Sklt. V. Samson,Sanitetskompagniet.

Lottechef Kaptajn Ada Goldschmidt. San. Gruppeleder Læge Elin Fog. Køkkeleder Olga P. (Lola) Lohse. Feltlazeretter o.m.a. blev udleveret og opstillet til øvelsen på Hätunaholm august 1944.  

 

Sanitetskompagniet til morgengymnastik

 

I juli 1944 var der blevet afholdt kurser for de tilknyttede læger og stud.med`er.Ved evalueringen traf man beslutning om:evakuering af sårede langt bagud. Der fastlagdes således i sanitetsorganisationen to principper:  a: Bataillonsforbindingspladsen (er) b. Feltlazerettet- bagud til intakte sygehuse." citat slut.

 

 

Lægerne holder pause

 

Marts 1945 Kommandoen: Overläge H. Terp. Dr. Sv. Diemer. Dr. Fr. Fuchs. Sekretär: stud. jur. Allan Heymann.

Efterfølgende eksempel viser den organisation der havde tilknytningen til Bataljonerne:  

1. Bat. Dr. T. Gantzel. Underlæge O. Horwitz 2 San. lotter: Karen Gas. Karen Fenger. Sgbf.:Ove Michelsen 12 Sygebärere 2 Sygepassere: Lauersen Cammer derudover: 4 Feltkøkkener. (20 F.K.L.)

2.Bat. Dr. Gruelund U.læge E. Roelsgaard 2 san.lotter: H.Gruelund Bodenhof Olsen. 1 Sgbf.: J.K.C. Christiansen 12 Sygebærere. 2 Sygepassere. 4 Feltkøkkenlotter. (20 F.K.L.)

3. Bat. Dr. Astrup. U.læge Sam. Brünner. 2 San. Lotter. R. Baltzer. E. Wolf Frandsen. 1 Sgbf.:P. Tønsberg. 12 Sygebærere. 2 Sygepassere: Ole Bristing. Jens Lampe. 4. Feltkøkkenlotter (20 F. K. L.)

4. Bat. Dr. Fr. Mynster U. læge J. Rosen. 2 San Lotter: E. Wassermann. W. Meyer. 1 Sgbf.: H. Carstens. 12 Sygebærere 2 Sygepassere. 4 Feltkøkkenlotter. (20 F.K.L)

5. Bat. Dr. Br. Misfeldt. U. læge Halmstad. 2. San. Lotter. Fru Misfeldt. Frk. G. Iversen. 2 Sygepassere: Fr. H. Christensen. Hygom 6 Feltkøkkenlotter. (30 F.K.L)

 

 

Sanitetskompagniets mobiliseringslejr i Skäne

 

I et særligt depot i Sydsverige fandtes 12 komplette batalillonsudrustninger til 5000 mand i 12 lette batailloner og 2 tunge bataillioner.Til transport ved hver bataillon, 16 cykelbårer og 4 ambulancebiler. Kapacitet var 200 patienter.  Også her var Brigaden vel forberedt og udrustet til kampindsats.

For dem der vil fordybe sig i de øvrige organisatoriske afdelinger f.eks.Røntgen, Feltlab.+Apotek, Blodsentral, Epedemi, Kirurgisk, m.v. anbefales det at anskaffe beretningen i Brigadesamlingen, Frøslev Lejren.ISBN: 87-90214-14-5.  

 

 

Feltkøkken med køkkenlotter

 

Feltkøkkenlotter. Vi menige i kompagnierne, viste ikke meget om Sanitetslotternes organisation.De fleste af os var ved godt helbred, fysik hærdede, til vejrliget i vinteren 1944-45 men-- for os var Køkkenlotterne særdeles nærværende.I forlægningerne kunne vi overvære og arbejde sammen med dem om de daglige måtider.  

  

 

Køkkenlotter i Hätunaholm

 

De dukkede altid op på rette tidspunkt under vore øvelser, og fulgte os til de befalede tjenestesteder efter vor hjemkomst.   

  

Adda Beerman og Karla Simonsen

 

Også Feltkøkkenlotterns liv og virke er der skrevet en beretning om. Annelise Christophersen, der i dag er medlem af Brigadens Veteranforening, har skrevet beretningen om Feltkøkkenlotterne. Annelise beretter at hun fra efteråret 1943 blev kontaktet af Ada Beerman og skulle give møde et bestemt sted der ikke er opgivet.Der var ved den lejlighed en halv snes (damer) til stede.Ada Beerman berettede om oprettelsen af Polisforlægninger, og opfordrede de tilstedeværende til at melde sig til en uddannelse som Lotter i disse forlægninger, idet der dog blev gjort opmærksom på at der kunne være en risiko for liv og førlighed, ingen kendte udgangen på disse forlægningers personels opgaver.Der har under Sanitetslotterne været nævnt at Ada Goldschmidt også var chef for køkkenlotterne og organisatorisk faldt de to Lottegrupper således ledesesmæssigt sammen.  I Annelise Christophersens beretning nævnes en fest for Lotterne i Stockholm 2. februar 1945 og da der ved den lejlighed var skrevet en sang der skulle blive Lotternes slagsang vil jeg her sitere første vers:   I det lille Lottebo var der meget sjældent ro altid måtte vi med solen tidligt op skovens friske morgenvind satte farve på vor kind gav os lyst til kogepladens travle job fremad, frem, nu danske lotter mas kun på med godt humør, det er vores gode mad der skal gøre korpset glad derfor: frem med sleven og stå ret og rør.

Dette vers siger meget om et alid glad og smilende ansigt der mødte os når vi var i kontakt med vore køkkenlotter.

 

  

Morgenparade ved Lottebo i Hätunaholm

 

De efterfølgende billeder giver bedre en skrevne ord et indtryk af disse Lotters hverdag og indsats for os Soldater.  

 

Køkkenlotter på skydebanen

Såfremt du ønker at sætte dig ind i den foreliggende beretning kan den erhverves i Brigadesamlingen,Frøslev Lejren.  ISBN: 87-

214-18-1.

Redigeres ikke efter 01.01.2016