Den Danske Brigade Danforce

Marinen i Sverige 1943-1945

Denne beretning i uddrag er redigeret af daværende søkadet i Danforce W.W.Christensen og med overvejende tekst af søløjtnant I. I. B. Rodholm i 1995. Inden beretningen har jeg ønsket at give udtryk for den store taknemlighed nationen skylder netop flådeledelse og personel. Den 29.august 1943 sænkedes en stor del af flådens skibe på Holmen.13 af flådens skibe blev ved overførsel til Sverige unddraget fjendens kontrol.Den dag reddede flåden Danmarks anseelse iblandt de frie demokratier der bekæmpede tyranniet. Det var det folkelige demokratis manifestering af holdningen til det overgreb der trods traktaten om ikke angrebspagt blev sat i værk den 9. april 1940. Det skal bemærkes, at den militære situations udfald ikke var givet, og som sådan må disse handlinger bedømmes som en definitiv tilkendegivelse af en solidarisering med de kæmpende demokratier. Hvordan gik det så for disse besætninger der blev til:

KARLSKRONASTYRKEN.

W.W.Christensen beretter: Et helt særegent indslag i 1.Bat. under ledelse af Kaptajn Helge Jensen (kaldt Marokko) i Sätra-Brunn marts 1943 var det overtallige 4. kompagni. Kompagniet bestod af besætningsmedlemmer fra de 13 marinefartøjer der var søgt til Sverige. Fartøjerne var afrigget og desarmeret oplagt i Karlskrona med en vedligeholdelsesstyrke på 15-20 mand under kaptajnløjtnant P. Würtz. Alt øvrigt personel blev henvist til at friste tilværelsen som skovhuggere, landarbejdere og industriarbejdere.  Ved oprettelsen af de såkaldte politiforlægnnger i marts 1943 blev disse besætninger indkaldt til rekrutuddannelse i Sätra-Brunn, ved 1. Bat.  

 

4. KP. (Sømændene Hätunaholm)

 

1.Bat.4.Kp "Sømændene" Det var ikke lige sagen at skulle indordne sig under den strenge militære disciplin under indfanteriuddannelsen. De hårde strabadser i mellemsveriges lerede terræn. Der bredte sig en snigende frygt for at blive opslugt af hæren.  Kompagniet der var under kommando af kaptajnløjtnant E. T. Sølling ændrede i sommerens løb uddannelsen. Efter rekrutuddannelsen blev uddannelsen omlagt til mere maritime øvelser.Der blev anskaffet både til øvelser på Mälaren, der blev indført signaløvelser, sømandsskab, og flådeøvelserne fik et større indhold i uddannelsen.  

 

 Sømændene på rotræning på Mälaren sommeren 1944.

 

Den 22. september 1944 var Karlskronastyrken på plads og underlagt Marineafdelingen under kommando af kommandørkaptajn F.A.H.Kjølsen.  

 

 

Karlskronastyrken på landgangsøvelse

 

Søløjtnant 1. I. B. Rodholm beretter herom.

Den Danske Brigade havde fået sin egen sømilitære operationsenhed.

Kommandoen oprettede den danske Flotille der bestod af følgende fartøjer: torpedobåden Havkatten, chef søløjtnt. Würtz, minestrygerne MS1 (sorte Sara) chef søløjtnt.I Gad, MS7 chef søløjtnt.I Barfod, M59 chef søløjnt. I. Clausen, bevogtningsfartøjerne K3 chef søløjnt. af res. Andersen, K6 chef søløjtnt. Bilde Jensen, K8 chef søløjtnt.I Rasmussen, K10 chef søløjtnt.I Flakholm, K11 chef søløjtnt. I Vierø, K12 chef søløjtnt.I Nondal, K13 chef søløjtnt.I Haar Sørensen, H15 chef søløjtnt.I Bang, K17 chef søløjtnt.I Lous.  Derudover gjorde 20 søfficerer tjeneste i den svenske flåde. Flotillens skibe blev nu armeret med 36 stk dobbelttaffuterede vandkølede 8 mm maskingeværer og udstyret med tågeinstallationer. Minestrygerne fik magnetudstyr til minestrygning. Torpedobåden fik afmonteret torpedoudstyret, og installeret en 40 mm automatkanon.  Den 5 april oprettede Marineafdelingen en Marinekommando der underlagdes flotillechefen, men som ved mobilisering sorterede direkte under Marineafdelingen.   Marinekommandoet omfattede en søtransporstyrke, chef var kaptjnløjtnant J.F.T.Lolle, og en basisstyrke, chef var søløjtnt.I i reserven J. Bilde Jensen.   Søtransportstyrken var opbygget af de adskillige fartøjer der under besættelsen var ført til Sverige.  Det var fiskerbåde, sejlførende motorskonnerter, isbryderne "Holger Danske" og "Mjølner", færgen "Storebælt", hele Svitzers flåde af bugserbåde, "S/S Røsnæs" fra Dansk/Fransk, lodsmotorfartøjet "Skagen", inspektionsskibene "Løvenørn" og "Argus", coasteren "Else", skonnerten "Jørga" og toldkrydseren "Ørnen" ført til Sverige af Kim Malte Brun. Med disse skibe rådede kommandoen over tilstrækkelig kapacitet til at overføre Brigadens styrker og materiel.  Besætningerne var dels civile, dels bestående af flådens personel. Alle blev underlagt kommanden, og fik tilladelse til at føre dansk orlogsflag.

Hjemtransporten.

Af hensyn til udviklingen, Brigaden var opmarcheret i kantonnement i sydskåne Häkkeberga/Genarp lidt syd for Lund, blev den sømilitære styrke og til rådighed værende tonnage, beordret til forlægning fra Karlskrona til Malmø.  Denne forlægning blev gennemført i nattetimerne mellem 1 og 2. maj 1945.

Den 4. maj 1945 kl.22.00 blev Brigadens styrker alarmeret, og beordret iført feltmæssig udrustning og med udleveret skarp ammunition, til at afgå til Helsingborg med ankomst den 5. maj kl.06.00.Samtidig blev der fra Regimentschefens hovedkvarter i Malmø, givet ordre til Flotilljen om at forlægge til Helsingborg. Medens Brigadens styrker med :sanitetspersonel,køkkenlotter,motorvognskompagniet, og felt-og ordenspoliti i endeløse kolonner i øsende regn kørte mod Helsingborg , forlagdes flotillens styrker og transportsafdelingen sine skibe under dansk orlogsflag og dansk kommando til Helsingborg.  De sidste enheder lagde til kaj kl.06.00.

 
Indskibning 5. maj 1945 i Helsingborg

Kl.07.15 begyndte indskibningen, 1. Bat. indskibedes som forkommando i Flotilljens K - kuttere, og var ledsaget af Bataljones chef Kaptajn Helge Jensen, og en engelsk forbindelsesofficer fra SHAEF.  

Fortroppen 1.Bat. chef Kaptajn Helge Jensen (Marokko), under
indskibning, sammen med den engelske forbindelsesofficer fra SHAEF

 

Brigadens 1. Bat. fortrop på kaj i Helsingør 5. maj 45 om formiddagen,
modtages af Helsingørs borgmester.  

  

 

Pionerkomandoet overskibet til Helsingør 5. maj 1945

 

Kilde: Marinen i Sverige 1943-1945.Tekst i uddrag af søkadet W.W.Christensen og søløjtnt.I. I.B.Rodholm.ISBN nr.87-90214-13-7

kan købes i Brigadesamlingen,Barak H2.Frøslevlejren,6330 Padborg. Tlf. 7467 6838.

Redigeres ikke efter 01.01.2016