Den Danske Brigade Danforce

Dansk Politienhed i Sverige og i Danmark

Feltpolitidethacementet oprettedes 31.juli 1944,og virkede i Den Danske Brigade i Sverige, med politimyndighed over alt personel i Brigaden.Ved hjemkomsten 5. maj 1945 oprettedes  Hovedkvarter i Vesterport og 15 sattelitstationer omfattende hele Landet med den opgave at arrestere alle der havde forbrudt sig mod danske statsborgere og myndigheder, herunder også alt betydende tysk personel i Værnemagten og  tilknyttede organisationer, såsom Gestapo, SS, samt danskere der havde gjort tjeneste i tysk uniform m.v. Alt personel bar som tegn på deres myndighed Frihedskampns Armbind med bogstaverne P D.

Den 8. juli 1944 afholdtes et møde mellem major Eric Stevenson og kaptajn Niels Bjarke Schou for at få klarlagt hvorledes man organisatorisk ville være i stand til at arrestere og internere ledende tyskere og andre også danske statsborgere der havde gjort sig skyldige i strafbare forhold under besættelsen.  Resultatet af mødet blev at der under Den Danske Brigade skulle oprettes et feltpolitidetachement af udvalgte personer fra sikkerhedspolitiet,statsadvokaturen for særlige anliggender  kriminalpolitiet og enkelte fra ordenspolitiet. Oprettelsen godkendtes af statsminister Vilh. Buhl, general Knutzon, general Ebbe Gørtz og fra Frihedsrådet Frode Jacobsen.

 

Feltpolitidetachementets signet

 

Chef for detachementet blev Kriminaloverbetjent Kaj Christiansen. I november 1944 afholdtes 2 ugelange kurser i Håtunaholm. Chefen underviste i militær og borgerlig straffelov, samt sam- arbejde med politi, hær,og modstandsbevægelsen ved hjemkomsten. Prlt. Anders Buchwald 1.bat.1.kp. underviste i skydning med M-pistol, pistol, brug af håndgranater, og røgbomber.Prlt. Lohman-Kragh underviste i nærkamp.Prlt. Aksel  Kristiansen underviste i sprængstoffer og lureminer. Kursus afskuttedes med en uformel sammenkomst på Sigtuna Badehotel. Efter disse indledende arrangementer gik administrationwn igang med at opbygge et lottekorps og personel med juridisk kvalifikationer.  Herefter forblev detachementet en sovende organisation, der skulle møde ved mobilisering. Den 1. maj 1945 blev detachementet befalet at møde i Malmø. Der blev det opdelt i 2 mandsgrupper, iklædt Brigadeuniformen, med frihedskæmperarbind, med bogstaverne F P som tegn på deres politimyndighed. Alle blev udstyrer med en MP og pistol, med ammunition, håndgranater,tåregas, røggranater alt fra Brigadens depoter. Derudover udstyredes 2 mandsgrupperne med et Ford automobil årgang 1938/39 i Brigadens farver.

 

Detachementet i Malmö

 

Den 5. maj 1945 blev detachementet under Kpt. Leschleys ledelse overført til Helsingør og var dermed fuldgyldig politimyndighed i Danmark.  Hovekontor oprettedes i Vesterport København. Der oprettedes distriktskommandoer i følgende byer: Helsingør, Kalundborg,Korsør,Vordingborg,Maribo,Ålborg,Viborg,Århus, Silkeborg, Esbjerg,Kolding,Haderslev, Åbenrå. Disse Distriktskommandoer suppleredes med 15 sattelit distrikter således at landet var fuldt dækket og under kontrol.  Det til Fyn/Jylland bestemte personel afholdte på Store Kro i Fredensborg, en uformel sammernkomst den 5. maj.  

  

 Store Kro i Fredensborg

 

Under besættelsen havde efterretningstjenesten oparbejdet en liste over eftersøgte personer, såvel landssvigere, som ledende  tyske officerer fra de tyske militære organisationer, såsom Gestapo, Abwehr, danskere der var i tysk tjeneste i Hipo, Schaldburgkorpset, og de terror grupper der husere med drab, sprængninger m.v.Disse lister omfattede ca 2000 personer med generalieblade.Listerne blev sendt med godsvogn til hovedkvarteret i Vesterport, for der at kunne man føre kontrol med foretagne anholdelser.  Personellet fordeltes nu over Danmark.

 

 Poul Heidman på Rådhuspladsen

  

Her ses Poul Heidman ved ankomsten til Århus 6. maj 1945. Personel af detachementet og tildelt forstærkning ved ankomsten til Padborg den 8 maj 1945.

  

 

Medlemmer af detachmentet

 

Kruså den 6. maj 1945.

 

Brigandens feltpoliti Kruså maj 1945

 

Overgendarm Toft udveksler håndtryk med Hans Peter Zachariassen.Tilskuer er Thorkild Andersen. Feltpolitidetachementet virkede i sin nuværende organisation  til 20 juni 1945.Ved hjemsendelsen fortsatte mange arbejdet i poltiets og i hærens efteretningstjeneste, ved de allieredes danske forhørsafdelinger.Den Danske Brigades 1. bat. 1.kp. der varetog kontrolopgaver ved grænsens Kruså/Padborg delen fra 8. maj fudførte opgaven til 20 juli 45, hvor vi afløstes af værnepligtige fra Garden og 350 græsegendarmer. Kilde Poitihistorisk Selskabs særtryk redigeret af Ole Degn Nissen 1984 med slutbemærkninger af 1159 Olsen 1. bat. 1.kompagni.

 

Det officielle armbind  '

Redigeringen ophører 01.01.2016