Den Danske Brigade Danforce

Fra politistyrke til militær enhed i 21. armegruppe

Beskrivelse af udviklingen fra Politistyrke til godkendelse af at være integreret i 21. armegruppe under kommando af feltmarskal Montgomery.

Brigaden og dens ledelse var indtil efteråret 1944, en extern dansk militær enhed der ved svensk velvillighed blev oprettet i Sverige, på foranledning af "den lille generalstab" under kommando af det danske forsvars øverstbefalende general Gørtz. Kommandoens enheders chefer var dels officerer der var kommet til Sverige efter 29. august 1943, fra såvel hær som flåde, og desuden udkommanderede officerer fra Danmark.

 Til chef for kommandoen valgte Gørtz generalmajor Knudtzon der som sin næstkommanderende senere udnævnte til regimentschef oberstløjnant Hvalkof. I uskrivningskontoret i Stockholm sad orlogskaptajn Henrik Madsen.Flåden blev ledet af Marineafdelingen der som chef og marinesagkyndig havde kommandørkaptajn F.A.H.Kjølsen, der på ordre fra viceadmiral Vedel havde fået ordre til at melde sig i Stokholm, til generalmajor K. Knudtzon.

Det var disse stabsofficerer og deres medarbejdere, der i løbet af 18 måneder skabte den styrke der udgjorde næsten 5000 mand i foråret 1945.

I det sene år 1944 blev der ved meget indviklede forhandlinger med de alliererde, etableret et samarbejde som gjorde Brigaden til en strategisk reserve, idet Brigaden blev tilknyttet SHAEF og under kommando af chefen for 21. armegruppe feltmarskal Montgomery, som forbindelsesofficer udnævntes general Dewing.

Dette medførte anerkendelse af Danmark som fuldgyldigt medlem af de allierede.
Set ud fra dette synspunkt, kan man sige at Danforce har opfyldt en vigtig opgave, den var en naturlig følge af de begivenheder, der den 29. august 43 førte til bruddet med samarbejdspolitikken. At der ikke blev brug for den indsats vi var uddannet til, var ikke under Danforces kontrol, og jeg er ikke enig med den historiske sagkundskab, der betegner Danforces militære muligheder som meget begrænsede,
ved en indsats. Den måleenhed disse historikere anvender er den målestok man avendte ved invasionen 6. juni 44 og en overvurdering af de tyske militære enheder i Danmark i maj 1945. I den forbindelse må det ikke glemmes at alt forsvar af dansk område var vendt mod vest.Hele Sjællands østkyst var helt åben for en overraskende indsats og med de hjemlige O-grupper og undergrundsgrupperne ville det være en vanskelig opgave at sætte en modoffensiv ind mod disse meget letbevægelige mål.

Vore chefer. Billede af feltmarskal Montgomery og general Dewing i maj 45 i København.

 

Redigeringen er afsluttet pr.01.01.2016